ไทย เฮลท์ แคร์  ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชียวชาญทางด้านสุขภาพ เปิดให้บริการ พยาบาลพิเศษเฝ้าไข้ดูแลแบบส่วนตัวในโรงพยาบาล บ้านพักอาศัย ในทุกช่วงชีวิตของผู้ใช้บริการตั้งแต่เด็กแรกเกิด-ผู้สูงอายุ ตลอดจนดูแลและส่งเสริมสุขภาพในองค์กรต่างๆ อาทิเช่น สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม บริษัท คณะทัวร์ต่างๆ งานอีเว้นท์ต่างๆ ตลอดจนมีให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะส่งเสริม และรักษา ตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพของผู้ใช้บริการให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว

We Take Personal
Approach To
every patient

“We care” are not just words.